Konferencie a pracovné stretnutia

26.11.2019 - DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU, ktorej sme sa dňa 26.11.2019 podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku

 

25.11.2019 - Konferencia Catching Up regions s BBSK a členmi Svetovej banky

panelová diskusia so zamestnávateľmi , školami, BBSK a predstaviteľmi Svetovej banky pri riešení problematiky uplatnenia absolventov SOŠ na vybraných pozíciách regionálnych zamestnávateľov

zúčastnili mse sa ako prizvaní prednášajúci hostia

 

07.06.2018 - VÚC Žilina KONFERENCIA INDUSTRY 4.0 a vzdelávanie

INDUSTRY 4.0  " Potreby zamestnávateľskej sféry a možnosti prípravy žiakov na základných a stredných školách s dôrazom na podporu technického myslenia "

Zúčastnili sme sa ako prizvaní prednášajúci hostia

 

16.05.2018 - ZŠ J.G.Tajovského B.Bystrica

ZVAZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Základná škola J.G.Tajovského v Banskej Bystrici bola 16. mája 2018 miestom výjazdového rozšíreného zasadnutia Vzdelávacej komisie a Platformy systému duálneho vzdelávania Zväzu automobilového priemyslu SR. Pod organizátorskou taktovkou CETECH-u sa stretli šéfovia vzdelávania automobliek so zástupcami strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a ŠIOV-u s cieľom riešiť problém malého záujmu žiakov o štúdium na odborných školách a v duálnom vzdelávaní. Problém, ktorý negatívne dopadá na obsadzovanie kvalifikovaných robotníckych profesií v priemysle.

Zasadnutie vzdelávacej komisie a platformy systému duálneho vzdelávania ZAP - panelová diskusia

Zúčastnili sa: Kia Motors Slovensko, Volkswagen Bratislava, PSA Peugeot Citroen Trnava, Jaguar - Landrover Nitra, Matador Slovakia, Duálna akadémia, ŠIOV, Základná škola J.G.Tajovského B.Bystrica a iní...

 

13.12.2017 - Bratislava

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

Rokovanie stakeholderov - „Kritický nedostatok na stavebných stredných školách"

„Systému vzdelávania techniky a kariérové poradenstvo v ZŠ J. G. Tajovského" - Prezentácia - Mgr. Milan Pápay

 

9.11.2017 - Bratislava

ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

„V. konferencia k transformácii odborného vzdelávania a prípravy"

„Ako získať žiakov ZŠ pre technické odborné vzdelávania?" - Panelová diskusia - Mgr. Milan Pápay

 

30.05. - 31.05.2017 Častá - Papiernička

ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pracovné stretnutie „Spolupráca zamestnávateľov a stredných odborných škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania"

„Systém vzdelávania techniky v ZŠ J. G. Tajovského" - Prednáška a prezentácia - Mgr. Milan Pápay

 

10. - 11.10.2016 Šachtička

UMB BB, FPV - 32. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 

„Prežije duálne vzdelávanie bez kvalitnej prípravy žiakov v ZŠ?"

Prednáška a prezentácia - Mgr. Milan Pápay

 

3.11.2016 FABLAB Bratislava

2. výročie otvorenia tvorivých a kreatívnych dielní FABLAB ako podporovateľa CeTech-u, pod záštitou veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku p. Christopha Léonziho v priestoroch vedeckého parku Univerzity Komenského