O nás

Základná škola má dlhú tradíciu, vyučovanie sa v nej začalo v školskom roku 1853/54. Od roku 2004 nesie čestný názov Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica prepožičaný Ministerstvom školstva SR. Škola je umiestnená na banskobystrickom sídlisku Podlavice. Okrem sídliskových detí ju navštevujú žiaci z priľahlých obcí Tajov, Riečka, Králiky, Kordíky. Žiaci môžu využívať okolité prírodné lokality pre vzdelávacie, športové a turistické aktivity.

 

Vybavenie školy

Budova školy je monolitného typu, tvoria ju štyri pavilóny. Je projektovaná ako bezbariérová budova vybavená plošinami, výťahom a sociálnym zariadením pre vozíčkarov.
Má kapacitu 300 žiakov, priemerný počet žiakov na triedu je 22. Okrem jedinečného Centra techniky disponuje ďalšími odbornými učebňami - dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, odborná učebňa prírodovedných predmetov, posilňovňa, telocvičňa, školská jedáleň, športový areál. Budova je zabezpečená kamerovým systémom. Výchova a vzdelávanie sa realizuje v neustále sa kultivovanom a estetickom prostredí s modernou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Ako jediná škola v Banskej Bystrici a okolí má zriadené špeciálne triedy prípravného a prvého ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
V priestoroch školy sa nachádzajú ďalšie subjekty: Ekonomické a informačné stredisko, alokované pracovisko mestskej polície, stomatologická ambulancia.

 

Ciele a priority:

  • budovať moderné konkurencieschopné a dynamické centrum vzdelávania použitím inovačných moderných stratégií a metód učenia sa,
  • vybaviť absolventov školy kompetenciou celoživotného vzdelávania sa,
  • autentickým učením sa rozvíjať technickú gramotnosť žiakov vychádzajúcu z čitateľskej, prírodovednej, finančnej gramotnosti,
  • motivovať žiakov na ďalšie štúdium technického smeru a uviesť ich do reálneho sveta práce.