Kariérne poradenstvo

V školskom roku 2016/2017 bola na škole zriadená nová pracovná pozícia kariérového poradcu s odlišnými kompetenciami od výchovného poradcu. Inovatívnosť v poradenstve spočíva v:

  • osobnej komunikácii s manažmentom stredných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou
  • diagnostike žiakov a ich motivácii pre ďalšie vzdelávanie podľa individuálnych vedomostí, zručností a záujmov
  • odbornom poradenstve v oblasti duálneho vzdelávania
  • prieskume trhu práce osobnými stretnutiami a konzultáciami s predstavenstvom firiem a spoločností
  • pravidelnom poradenstve zákonným zástupcom žiaka v oblasti ďalšieho vzdelávania od siedmeho ročníka ZŠ
  • zameraní na výber škôl technického zamerania
  • vedenie listov osobného rastu žiaka